அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!

பொங்கல் விழாவைக் கொண்டாடும் உலகளாவிய செல்லினம் பயனர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகளைக் கூறிக்கொள்கிறோம்.

பொங்கல் வாழ்த்துகள்

புத்தாடை உடுத்திப்
புதுப்பானையில் பொங்கலிட்டுப்
புத்துணர்வோடு வரவேற்போம்
தைமுதல் நாளாம் புத்தாண்டை!

உங்களுக்கும் உங்கள் அன்பு கொண்ட அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!

செல்லினம் குழுவினர்