நகைப்புக்குறிகள் – Smilies

செல்லினத்தைக் கொண்டு செய்திகளை எழுதும்போது வேறு உள்ளீட்டு முறைகளுக்கு மாறாமல் நகைப்புக் குறிகளைச் சேர்ப்பது எப்படி?