இடுகைக்கான விசையும் உணர்ச்சிக்குறி விசையும்

இடுகைக்கான விசையும் உணர்ச்சிக்குறி விசையும்

இடுகைக்கான விசையையும் உணர்ச்சிக்குறி விசையையும் தேவைப்படும் நேரங்களில் செல்லினத்தின் விசைமுகங்களில் பெறுவது எப்படி?

Continue reading