வாய்விட்டுச் சிரித்தல் அன்பு காட்டுதல் : அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் உணர்ச்சிக் குறிகள்!

அக்டோபர் 16 முதல் 18-ஆம் தேதி வரை அமெரிக்காவின் சந்தா கிளாரா (Santa Clara) நகரில் நடைபெறும் யூனிகோடு — ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட உலக வரிவடிவங்களுக்கானக் குறியீட்டுமுறை —

Continue reading