பழைய ஆண்டிராய்டு கருவிகளுக்கான செல்லினம்

பழைய ஆண்டிராய்டு கருவிகள் சிலவற்றில், புதிய செல்லினம் சரிவர இயங்கவில்லை. மீண்டும் பழைய செல்லினத்தைப் பெறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

Continue reading