செல்லினம் ஒரு மில்லியன் தரவிறக்கத்தைத் தாண்டியது!

கூகுள் பிளேயில் செல்லினத்தின் தரவிறக்க எண்ணிக்கை 1 மில்லியனைத் தாண்டியது குறித்து செல்லியலில் ஊடகத் தளத்தில் வெளிவந்தச் செய்தி.

Continue reading