இடுகைக்கான விசையும் உணர்ச்சிக்குறி விசையும்

இடுகைக்கான விசையும் உணர்ச்சிக்குறி விசையும்

இடுகைக்கான விசையையும் உணர்ச்சிக்குறி விசையையும் தேவைப்படும் நேரங்களில் செல்லினத்தின் விசைமுகங்களில் பெறுவது எப்படி?

Continue reading

முகநூல் செயலியில் செல்லினம் கொண்டு எழுதுதல்

முகநூல் செயலியில் செல்லினம் கொண்டு எழுதும் போது சிக்கல்கள் ஏற்படுவதாக சில பயனர்கள் கூறினர். முகநூல் செயலியின் அண்மைய மேம்பாட்டில் இது தீர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading