இணையவழி உரை : “யூனிகோடின் வசதிகளும் பயன்பாடுகளும்”

இலங்கையில் இயங்கும் தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் என்னும் அமைப்பு நடத்தும் இணையவழி உரையாடல் வரிசையில், முத்து நெடுமாறன் உரை நிகழ்த்துகிறார்.

Continue reading

வாய்விட்டுச் சிரித்தல் அன்பு காட்டுதல் : அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் உணர்ச்சிக் குறிகள்!

அக்டோபர் 16 முதல் 18-ஆம் தேதி வரை அமெரிக்காவின் சந்தா கிளாரா (Santa Clara) நகரில் நடைபெறும் யூனிகோடு — ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட உலக வரிவடிவங்களுக்கானக் குறியீட்டுமுறை —

Continue reading