Sellinam on Huwawei G630

ஆசுஸ், ஹுவாவே கருவிகளில் தமிழ் உள்ளீடு

சில ஆசுஸ், ஹுவாவே கருவிகளில் தமிழ் விசைமுகங்களைப் பெற சிக்கல் உள்ளது. இந்தச் சிக்கலுக்கான பின்புலமும், செல்லினம் வழங்கும் தீர்வும்.

Continue reading