பழைய ஆண்டிராய்டு கருவிகளுக்கான செல்லினம்

பழைய ஆண்டிராய்டு கருவிகள் சிலவற்றில், புதிய செல்லினம் சரிவர இயங்கவில்லை. மீண்டும் பழைய செல்லினத்தைப் பெறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

Continue reading

லெனொவோ கருவிகளில் உள்ள தமிழ் எழுத்துருவில் ஒரு வழு!

லெனொவோ கருவிகளில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ் எழுத்துவில் ஒரு வழு (bug, பிழை) அண்மையில் சில இடையூறுகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தீர்வுக்கு நாம் என்ன செய்யலாம்?

Continue reading