அஞ்சல் விசைமுகத்தோடு விண்டோசின் புதிய வெளியீடு!

முரசு அஞ்சல் விசைமுகத்தை எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில், மைக்குரோசாப்டு தனது விண்டோசு 11இன் புத்தம் புதிய பதிப்பில் இந்த விசைமுகத்தைச் சேர்த்தது!

Continue reading

விண்டோசு 11இல் அஞ்சல் விசைமுகம்!

விண்டோசு 11இல் அஞ்சல் விசைமுகம் சேர்க்கப்பட்டு வருகிறது. மைக்குரோசாப்டின் விண்டோசு இன்சைடர் ஓடையில் இந்த விசைமுகம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading